Tato otázka zajímá nejednoho zájemce o instalaci a provoz FVE.

Podívejme se na legislativu, co říká o této oblasti:

Ohledně povolení provedení instalace solárních panelů se odkazuje na § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Tzn, že stavební úpravy nevyžadují ohlášku ani stavební povolení za splnění těchto podmínek:

  1. Nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby.
  2. Stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby.
  3. Pokud se nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.
  4. Provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.

Všechny tyto podmínky většina instalací solárních panelů splňuje.

Pozn.: Sporný může být bod 1. Problematické mohou být instalace, kde fotovoltaické panely nekopírují rovinu střechy, ale jsou nějakým způsobem přizvednuté (podepřené). Pokud solární panely v některém místě budovu převyšují, pak by teoreticky mohlo dojít na stavební řízení, záleží na názoru konkrétního stavebního úřadu. O tom ale níže.

Pokud se solární panely nacházejí na pozemku vedle budovy (např. nevejdou se na střechu, nebo její špatná orientace ), řeší se to územním souhlasem podle § 96 stavebního zákona = zjednodušené územní rozhodnutí.

Jsou zde ale vyjímky a to u instalace fotovoltaických panelů na stavby u kterých:

1. se jedná o nemovitou kulturní památku 2. nachází se v nějakém zájmovém území, např. v krajinné památkové zóně nebo v CHKO.

Co nám tedy říká stavební zákon?

V § 103 stavebního zákona jsou uvedeny výjimky, kdy nepotřebujete ani stavební povolení, ani ohlášku. Mezi výjimkami jsou uvedeny i „stavby a zařízení pro výrobu energie (tedy i fotovltaické elektrárny) s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla“.

Stavební zákon v § 104 až § 107 uvádí typy staveb, na jejichž výstavbu stačí jen ohlášení stavby. Ohláška se vztahuje i na stavební úpravy těchto typů staveb.

V § 108 odst. 1. stavebního zákona se praví, že na všechno ostatní je potřeba stavební povolení.

Jak rozhodují stavební úřady se solárními panely?

Ty se rozhodují podle ,,Stavebního zákona“. Některé stavby nebo stavební úpravy mohou podle různých výkladů zákona spadat do různých paragrafů. To může mít vliv na povolovací proces. Výklad zákona se může lišit, proto stejnou problematiku ohledně fotovoltaických panelů mohou dva různé stavební úřady posoudit každý jinak. Někdy se výklad zákona liší i mezi jednotlivými úředníky na jednom stavebního úřadu.

Ale reálná praxe a výklad je tento: Pokud plánovaná FVE nepřesáhne maximální výkon 20 kWp, pak ji při umístění na pozemku nemusíte ohlašovat ani žádat o stavební povolení.

V případě instalace FVE o výkonu větším než 20 kWp, je pro tuto stavbu vyžadováno stavební povolení. Při uvedení do užívání takové stavby je nutné stavební úřad požádat o vydání tzv. kolaudačního souhlasu.

Pokud chcete mít 100% jistotu při stavbě fotovoltaické elektrárny, doporučujeme zaslat před započetím projektu dotaz stavebnímu úřadu a to písemnou formou. Zde popíšete váš záměr a dotážete se, co po vás v daném případě bude požadovat. Jedná se o tzv. žádost o předběžnou informaci podle § 139 Správního řádu.